ขร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 ขร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Cloud Meeting) ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆ ของ ขร. ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA และสอดคล้องตามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางภัทรพรรณ สุดแสวง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า ITA  เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เสมือนเป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพ การทำงานประจำปีที่มีประสิทธิภาพ ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์และเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่ทำให้ ขร. ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ ขร. ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้ ขร. สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ขร. ต่อไป

ด้วยความที่ ขร. เป็นหน่วยงานราชการใหม่ล่าสุดของ คค. จึงเพิ่งได้เข้าร่วมการประเมิน ITA เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก ซึ่งผลการประเมินของ ขร. มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นครั้งแรก ที่ ขร. ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับที่ดี (A) โดยมีคะแนนอยู่ที่ 91.70 คะแนน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประเภทหน่วยงานระดับกรมที่มีพัฒนาการสูงที่สุด จาก นรม. ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าว ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในคราวรอบการประเมินที่ผ่านมา (วันที่ 8 มี.ค. 65) ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. ที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการประเมินฯ

กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้ให้ความสำคัญการประเมิน ITA โดยได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด คค. ต้องให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA ต้องพัฒนาและยกระดับผลการประเมินให้ดีกว่าเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ คค. ได้ตั้งค่าเป้าหมายผลการประเมินฯ ในภาพรวมของ คค. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 (ระดับดีมากหรือระดับ AA) ส่วน ขร. ซึ่งมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน จึงมิใช่เป็นการมุ่งทำงานด้านเอกสารเพื่อให้ผ่านประเมินเท่านั้น แต่ประสงค์ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของ ขร. ทุกคน ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ขร. อย่างตั้งใจจริง

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ที่ คค. และ ขร. ตั้งไว้ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ขร. ในวันนี้ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับบุคลากร ขร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ขร.

อนึ่ง นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ถือเป็นเรื่องที่ ขร. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้มีการประกาศและถือปฏิบัติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ได้เห็นชอบต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย “ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) โดยมีสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงขับเคลื่อนผ่านการประเมิน ITA ด้วย

ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ขร. ทุกคนให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศ ขร. เรื่อง นโยบาย “งดรับ  งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.ป. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญเพื่อ

1) เป็นการป้องกัน หรือลดโอกาส ในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของ ขร.

2) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ ขร. มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

3) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของระบบราชการ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4) เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมิน ITA

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ขร. ในการประกาศเจตนารมณ์ในการ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”

โดยบุคลากรของ ขร. จะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปพัฒนาตนเอง ต่อยอดและยกระดับผลการดำเนินงานของ ขร. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้บรรลุเป้าหมาย อันเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content