ขร.หารือกับบริษัท JR Freight เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมของการขนส่งสินค้าในประเทศไทย

กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมเพื่อหารือกับบริษัท JR Freight โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมหารือกับบริษัท JR Freight ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Koji Nishimura General Manager of JR freight และคณะ ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมของการขนส่งสินค้าในประเทศไทยที่บริษัท JR freight กำลังศึกษา รวมทั้งการทดลองเดินรถไฟในการขนส่งก๊าซ LNG และการหารือเกี่ยวกับวาระการประชุมคณะทำงานสินค้าอันตราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ ทางกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการในระบบขนส่งทางรางให้ บริษัท JR Freight ได้รับทราบในหลายประเด็น ดังนี้
1) การออกพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง
2) การออกระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอันตราย
3) การออกระเบียบเกี่ยวกับการเปิดให้เอกชนเดินรถ
4) ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์