ขร. เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล และปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  และนายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล และปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

สำหรับพิธีเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลในวันนี้ เป็นการปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่อให้บริการในเส้นทางรถไฟสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ จำนวน 52 ขบวน ประกอบไปด้วย สายเหนือ จำนวน 14 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน และสายใต้ จำนวน 20 ขบวน  ให้บริการ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยจะไม่มีขบวนรถไฟโดยสารเดินบนเส้นทางรถไฟเดิมระดับดิน และจะยกเลิกการใช้ป้ายหยุดรถไฟ กม.11 สถานีบางเขน ที่หยุดรถไฟทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และที่หยุดรถการเคหะ กม.19  ทั้งนี้ ในส่วนของสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถธรรมดา รถชานเมือง และขบวนรถนำเที่ยวทุกสาย จำนวน 62 ขบวน ยังคงให้บริการตามเดิม สำหรับจุดให้บริการชานชาลารถไฟทางไกล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะอยู่บริเวณชั้นที่ 2 ประตู 4 จำนวน 12  ชานชาลา แบ่งออกเป็น รถไฟทางไกล จำนวน 8 ชานชาลา และระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา  และจุดให้บริการต่าง ๆ จะอยู่บริเวณชั้น G

การปรับเปลี่ยนขบวนรถไฟทางไกล เหนือ ใต้ อีสาน ของขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว ในครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานีในการรองรับผู้โดยสารรถไฟเชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนจากการใช้สถานีระดับพื้นเป็นสถานียกระดับ  พร้อมทั้งมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้โดยสารในหลายจุด ตั้งแต่ทางเข้า-ออก จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักคอย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เช่น จัดเตรียมโทรทัศน์และจอภาพภายในสถานีเพื่อแจ้งเที่ยวรถไฟที่จะเข้าเทียบชานชาลา รวมทั้งปรับปรุงป้ายบอกทางภายในสถานีเพื่อสื่อสารกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้รับทราบข้อมูลการเดินทางที่ง่ายขึ้น และสามารถเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางอื่นๆ ได้อย่างสะดวก  อีกทั้งมีการเตรียมจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือ จัดเตรียมเก้าอี้สำหรับพักคอย และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ ภายในสถานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นอกจากนี้ในส่วนของผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับย้ายสถานีนั้น ได้มีการกำหนดมาตรการในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลโดยจัดให้มีรถโดยสาร (Shuttle bus) ให้บริการฟรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก เชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) วิ่งตรงโดยใช้ทางด่วน โดยกำหนดเวลาในการเดินรถในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีรถให้บริการทุก 15 นาที และในชั่วโมงปกติจะมีรถให้บริการทุก 30 นาที ประเภทที่สอง  เชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) วิ่งบนถนนปกติข้างล่าง ตามเส้นทางที่สถานีรถไฟผ่านเพื่อจอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ  โดยรถจะจอดดเฉพาะสถานีรถไฟต่างๆ ที่ใช้บริการเท่านั้น

ในปัจจุบันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ได้เปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ – ตลิ่งชัน) และรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ – รังสิต) เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการของรถไฟชานเมือง ในการบริการขนส่งผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองให้สามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล และในอนาคตเตรียมเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตามหลักการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) โดยพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางของประเทศ

การปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถไฟทางไกลในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจในการพัฒนาการให้บริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพ และสามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ราคาสมเหตุผล ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย  รวมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ลดภาระความแออัดการให้บริการของสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพง รวมทั้งลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม PM 2.5 และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถไฟให้มีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในวันแรกยังพบว่ามีปัญหาติดขัดอยู่บ้างในบางส่วน และทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และภายหลังจากการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลแล้วจะมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์