คณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อฯ ลงตรวจคุณภาพสถานีกลางบางซื่อเพื่อประเมินความพร้อมการให้บริการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (16 ม.ค. 65) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มด้านภารกิจขนส่ง ประธานคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมด้วย ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง อนุกรรมการและเลขานุการ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผศ.ดร. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ผู้แทนอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรวิชาชีพ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ลงสำรวจตรวจประเมินคุณภาพสถานีกลางบางซื่อ เพื่อประเมินความพร้อมการให้บริการ ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมด้านการบริการ (Checklist) 8 ด้าน ของ ขร. ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการเชื่อมต่อ 3. ด้านการให้ข้อมูล 4. ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย5. ด้านความสะดวกสบาย 6. ด้านการออกแบบเพื่อคนทุกคน 7. ด้านการให้บริการ 8. ด้านสุนทรียภาพความงดงาม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้สำรวจในภาพรวมสำหรับเตรียมการรองรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ทางเข้า-ออก จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักคอย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องสุขา เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เป็นต้น

โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญ ความรู้ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางราง ให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมในระบบรถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง ตลอดจนระบบการเดินทางเชื่อมต่อรอบสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมทั้งพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ ณ สถานีกลางบางซื่อ ในกรณีย้ายสถานีต้นทาง/ปลายทางของขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีกรุงเทพมายังสถานีกลางบางซื่อ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมบางประการ ได้แก่ 1.ให้ ขร. ออกประกาศ แนวทางปฏิบัติการให้บริการสำหรับผู้โดยสารวีลแชร์ในระบบราง -ให้มี sticker สัญลักษณ์ วีลแชร์ ติดที่พื้นจุดรอเข้าขบวนรถ แบบขนานกับ warning block ห่างประมาณ 1 เมตร-ให้ รปภ. ขอความร่วมมือให้วีลแชร์หันทิศทางแบบขนานชานชาลา 2.ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ให้ทำมีทางลาดบริเวณจุด drop-off ครบทุกประตู ปรับตะแกรงครอบรางระบายน้ำให้วีลแชร์ผ่านได้ ปรับความกว้างราวจับราวจับบริเวณโถปัสสาวะในห้องน้ำชายและเอาตัวครอบใต้อ่างล้างมือออก จะช่วยให้วีลแชร์ใช้งานได้สะดวก3.ปรับปรุงระบบป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ระบบรถไฟภายในสถานี และป้ายบอกทางเชื่อมต่อการเดินทางไประบบขนส่งระบบอื่น เช่น รถเมล์ รถแท๊กซี่ เป็นต้น4. ให้ทำป้ายข้อมูลสายรถเมล์ ป้ายจุดจอดรถเมล์ถาวร บริเวณจุดรับ-ส่งด้านหลังสถานี5. ปรับปรุงที่ตั้งตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติให้อยู่ในตำแหน่งที่ผดส.มองเห็นได้สะดวกเมื่อเดินเข้าสถานี6. จัดทำทางข้ามบริเวณจุดรับ-ส่ง และป้ายรถเมล์ด้านหน้าสถานี (จะทำป้ายรถเมล์ในอนาคต)7. ปรับปรุงถนน และทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟบางซื่อ ซึ่ง ขร. จะได้ประมวลผล ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการในการดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พิจารณา ก่อนรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์