ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการขนส่งทางราง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28 มกราคม 2563 เรื่อง การรับรายงานผลการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 – 2565) ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต  หรือประพฤติมิชอบ         

กรมการขนส่งทางรางในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทาง และ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมการขนส่ง ทางราง โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 298305 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 1393736 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์