ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ถูกต้องและทั่วถึง

      ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้มีประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 410875 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 104371 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content