ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการขนส่งทางราง ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางทุกคน เป็นผู้ที่ยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และร่วมกันสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  กรมการขนส่งทางรางจึงมีนโยบายและเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้อง “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ อันถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธา ต่อประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้ที่มาติดต่อกรมการขนส่งทางรางทุกท่าน โดยกรมการขนส่งทางราง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางของประเทศให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างเป็น รูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทางระบบรางต่อไป

ทั้งนี้ การประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ดังกล่าวของกรมการขนส่งทางราง สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงาน ป.ป.ช. และเป็นไปตามแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ฉบับปรับปรุง ของสำนักงาน ป.ป.ท. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ และเข้าร่วมการประกาศนโยบายดังกล่าวทุกคน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางรางไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือมีข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง รับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างใด

       หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( Image, 664544 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( Image, 172366 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 380886 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์