ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

กรมการขนส่งทางราง ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566  (ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  และเสริมสร้างให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ขร. ทุกคน เป็นผู้ที่ยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และร่วมกันสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ขร. จึงมีนโยบายและเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม การรับสินบน และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ อันถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธาต่อประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง

  ในการนี้ ขร. ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้ที่มาติดต่อ  ขร. ทุกท่าน โดย ขร. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางของประเทศให้มีความก้าวหน้า  และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทยต่อไป       

อนึ่ง การประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ดังกล่าว ของกรมการขนส่งทางราง สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ของสำนักงาน ป.ป.ช. และเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยมีสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ รายละเอียดประกาศกรมการขนส่งทางราง (ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และแผนภาพ Infographic ประชาสัมพันธ์ ตามไฟล์ที่แนบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 676008 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 618529 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 390552 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 354168 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 137904 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์