ประกาศผลการประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST) “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)

การประกวด Mascot

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร ชื่อผลงาน “น้องราง ราง”

รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภควัต ศรีแม้นม่วง ชื่อผลงาน “Logo DRT”

รับใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายรัฐชาวิชญ์ วงศ์วราธิป ชื่อผลงาน “น้องราง”

รับใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท

การประกวด Logo

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม นายกรกต ชัยยนต์ ชื่อผลงาน “e-License R Fast Smart Service”

รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

สำหรับการมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 30 พ.ค. 2566

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยทางทีมงานจะส่งไปยัง e – mail ที่ท่านส่งผลงาน

ขร. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกผลงานงานที่ส่งเข้ามาล้วนเต็มไปด้วยความตั้งใจ ขอชื่นชมมา ณ โอกาส

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content