รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกรมการขนส่งทางราง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 7251748 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่เผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน