ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ชื่อย่อ “สทร.” จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระยะเวลาในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565

โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อาคาร ณ ถลาง เลขที่ 514/1 ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(ยึดถือวันที่ สทร. ประทับตรารับ)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1ZoQOl1pey-eQsp3KvStKJbgh8dTuli9l/view?usp=sharing

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content