แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2565 – 2567) ของกรมการขนส่งทางราง

“แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2565 – 2567) ของกรมการขนส่งทางราง”มุ่งเน้นในการผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in สื่อ/วิดีโอ