ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 135562 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง