รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการเปรียเทียบฯ

ข้อมูลบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1408904 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร