รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 และผลการคำนวณเปรียบเทียบฯ

ข้อมูลบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 30834 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร