รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเปรียเทียบฯ

ข้อมูลบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร

Skip to content