ประกาศ อ.ก.พ กรมการขนส่งทางราง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระบบดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1642345 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร

Skip to content