ประกาศ อ.ก.พ กรมการขนส่งทางราง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระบบดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 1642345 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Documents