ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรมการขนส่งทางราง มีมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทุกช่องทาง และเน้นย้ำให้บุคลากรกรมการขนส่งทางรางทุกคน ประพฤติตนตามประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือน และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของกรมการขนส่งทางราง และประพฤติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งบุคลากรกรมการขนส่งทางรางทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว โดยในปัจจุบัน ยังไม่มีบุคลากรของกรมการขนส่งทางราง กระทำผิดวินัย คุณธรรม จริยธรรม หรือผิดกฎหมาย แต่อย่างใด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 103715 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 7731049 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 130964 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่การปฏิบัติงาน บริหารและกำกับดูแลองค์กร