กรมการขนส่งทางราง จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาระบบราง และทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในอนาคตให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางราง สำหรับกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางฯ ซึ่งเป็นการศึกษาพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการเดินทางสูงแต่โครงข่ายยังเข้าไม่ถึง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ลดความซ้ำซ้อน ลดการลงทุนและงบประมาณในโครงข่ายที่ไม่มีความจำเป็นในปัจจุบัน และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวคิดการวางผังเมืองในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนั้นได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 1.ระบบรถไฟเชื่อมต่อในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 2.ระบบรถไฟในเส้นทางกรุงเทพ-รังสิต 3. การเดินทางด้วยรถไฟไปต่างจังหวัดปัจจุบันและในอนาคต จากนั้นได้มีการเยี่ยมชมการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบราง และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะระบบรางและการขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา ประกอบด้วย

1) ห้องปฏิบัติการ Smart Railway

2) ห้องปฏิบัติการ Operations Control Center (OCC)

3) ห้องปฏิบัติการฝึกคนขับรถไฟ

4) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าระบบราง พร้อมทั้งรับฟังสรุปบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการขนส่งระบบราง และรูปแบบการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในอนาคตต่อไป

จากการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งนั้น ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยสร้างและพัฒนาบุคลากร นักวิจัย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านระบบขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ด้านเทคโนโลยีระบบราง และมีทักษะในการปฏิบัติงานวิศวะกรรม การจัดการ และนวัตกรรมด้านระบบราง เข้าสู่ระบบขนส่งทางรางในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการสนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านระบบขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์