กรมการขนส่งทางราง เร่งจัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุงรถไฟ เพื่อให้ไทยมีมาตรฐานระบบขนส่งทางรางเทียบเท่าสากล

เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและปัญหาอุปสรรค เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุงรถไฟของประเทศไทย ณ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี หน่วยซ่อมบำรุงรถไฟ (หน่วย 10) จ.อุบลราชธานี และแขวงซ่อมบำรุงทาง จ.ศรีสะเกษ

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทำให้ ขร. ได้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าว อาทิเช่น การจัดการบุรุกที่ดิน เขตพื้นที่ในการซ่อมบำรุงระบอาณัติ การซ่อมบำรุงหัวรถจักรและตู้โดยสาร หรือแผนการดำเนินงานบำรุงรักษาทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ขร. ยังได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในความผิดชอบที่มาก สภาพกายภาพของแต่ละพื้นที่ที่มีผลทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดการ และอื่นๆ อีกหลายประการ ซึ่ง ขร. จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่ดีที่สุด และเมื่อมาตรฐานการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองของพระราชบัติการขนส่งทางราง พ.ศ…. แล้วเสร็จ จะทำให้หน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟ สามารถนำไปอ้างอิงในการจัดทำงบประมาณ และใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานต่อไป

ขร. ขอบพระคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์