English On Train With DRT

“กรมราง และน้อง R-Reg” ขอเสนอคำว่า “Electric Multiple Unit ,EMU”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์