กรมการขนส่งทางราง จัดบรรยายตัวชี้วัดประเภท Regulator Indicator ให้กับผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางของประเทศ

วันนี้ (5 ก.ค. 65) ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง รักษาราชการแทนกองกำกับกิจการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ หลักสูตร “ตัวชี้วัดระบบขนส่งทางรางและการนำไปปฏิบัติ” โดยการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบกำกับและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางครอบคลุมทุกระบบ ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง ระบบรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟขนส่งสินค้า ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและระบบรถไฟความเร็วสูงในรูปแบบ Dashboard ที่จะเป็นเครื่องมือให้แก่กรมการขนส่งทางรางในการกำกับ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางตามตัวชี้วัดประเภท Regulatory Indicator หรือ RI จำนวน 19 ตัวชี้วัดซึ่งเป็นผลลัพธ์ในการศึกษาโครงการฯ จะครอบคลุมการกำกับประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านประสิทธิภาพของระบบ (System Scope)
2) ด้านประสิทธิภาพด้านการบริการ (Customer-centric Performance)
3) ด้านประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน (Operational Management Performance)
4) ด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน (Operational Safety)
5) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
ซึ่งเมื่อผู้ให้บริการเข้าใจในตัวชี้วัดดังกล่าว ก็จะสามารถนำไปขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางของประเทศได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว