แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลของ ขร.

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 10 คือ พึงพอใจมากที่สุด - 1 คือ พึงพอใจน้อยที่สุด
×