กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมหารือร่วมกับสภาวิศวกร เรื่อง การพัฒนาบุคลากรระบบราง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดประชุมหารือร่วมกับสภาวิศวกรเรื่องการพัฒนาบุคลากรระบบราง ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง ขร. โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมหารือกับสภาวิศวกรนำโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และคณะ โดยได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรระบบราง โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (on the job training) การใช้วิศวกรไทยในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรางต่างๆ และการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (Local Content) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

2. การพัฒนาหลักสูตรรองรับระบบราง โดยเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมระบบราง รวมถึงการเตรียมการ สำหรับสถาบันที่จะมารับรองบุคลากรและจัดหลักสูตรอบรมด้านระบบราง

3. การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขบวนรถและชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบราง ซึ่ง ขร. รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบบันทึกความร่วมมือที่มีอยู่ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ทั้งด้านการวิจัย การทดสอบ การรับรอง การจัดทำชิ้นส่วน และการผลิตมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4. การส่งเสริมวิศวกร/ นิติบุคคล ให้มีใบประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนให้ช่างเทคนิคได้รับใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ เพื่อสนับสนุนบุคลากรให้เข้าสู่อุตสาหกรรมระบบรางได้มากยิ่งขึ้น

5. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานระบบราง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดย ขร. ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประกาศมาตรฐานด้านระบบราง ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภาวิศวกรด้วย เพื่อสนับสนุนการบริการด้านระบบรางที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมระบบรางขึ้นในประเทศ

6. การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง โดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบรางที่ทันสมัยและเป็นสากล

ทั้งนี้ ขร. จะร่วมมือกับสภาวิศวกรในการสนับสนุนการผลิตบุคลากรระบบรางที่มีความรู้ความสามารถ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมระบบรางต่อไป

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์