กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมหารือร่วมกับสภาวิศวกร เรื่อง แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดประชุมหารือร่วมกับสภาวิศวกร เรื่อง แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง ขร. โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมหารือกับสภาวิศวกรนำโดย รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร และคณะ โดยได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาวิศวกรระบบรางของประเทศไทย โดยเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงาน (on the job training) เพื่อให้วิศวกรไทยสามารถทำการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรางต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง โดยเน้นการเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์ระบบรางได้เองภายในประเทศ (Local Content)
3. การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง โดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางมาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบรางที่ทันสมัยและเป็นสากลระหว่างกัน
4. การพัฒนาให้วิศวกรไทยสามารถเป็นทำงานเป็นผู้รับรองในงานระบบราง (Independent Certification Engineer: ICE) โดยจะร่วมกันพัฒนาระบบรับรองที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรไทยร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ขร. จะทำงานร่วมกันกับสภาวิศวกร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศต่อไป

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์