กรมการขนส่งทางรางประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กรมการขนส่งทางรางได้มี ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ขร. ยึดถือและนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งต่อบุคลากรภายในกรมการขนส่งทางราง ประชาชนผู้มารับบริการ และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกัน คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานสากลและตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (ด้านการขนส่ง) พ.ศ. 2562 – 2565 ต่อไป
ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางราง ได้ลงนามรับทราบและเห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้งถือปฏิบัติต่อไป

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 991990 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content