กรมการขนส่งทางรางร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 56 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และ นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 56 (ASEAN Transport Official Meeting: STOM) และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 (ASEAN Transport Ministers’ Meeting: ATMM) ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมดังกล่าว ให้ความสำคัญของความร่วมมือด้านการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 56 มีนายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้หารือประเด็นสำคัญในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan: KLTSP) และร่วมรับรองเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในสาขาการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีด้านการขนส่งของประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้ง นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้หารือและติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือด้านการขนส่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน และรับรองผลลัพธ์ที่สำคัญในสาขาการขนส่ง ประจำปี 2567 และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงที่ประชุมยังได้รับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสาขาการขนส่ง – สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นให้มีการดำเนินความร่วมมือระหว่างสาขาการขนส่งและสาขาการท่องเที่ยวของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก ผ่านรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการขนส่งกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์