พิธีปิดโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ข้าราชการ ภายใต้หลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 71

3 พ.ย. 66 : นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางราง ร่วมพิธีปิดโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ข้าราชการ ภายใต้หลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 71 จัดขึ้น ณ โรงแรมเบลล่า บี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าว คือการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันของบุคคลากรภายในกระทรวงคมนาคม สร้างคนที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎหมาย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นที่ศรัทธาและพึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกสังกัดในราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับรุ่นนี้มีข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมโครงการฯ รวม 106 คน ประกอบด้วย 1) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 6 คน 2) กรมเจ้าท่า จำนวน 10 คน 3) กรมการขนส่งทางบก จำนวน 15 คน 4) กรมท่าอากาศยาน จำนวน 9 คน 5) กรมทางหลวง จำนวน 41 คน 6) กรมทางหลวงชนบท จำนวน 20 คน 7) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 2 คน และ 8.) กรมการขนส่งทางราง จำนวน 3 คน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์