กรมการขนส่งทางราง จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านงานโยธา

วันนี้ (6 มกราคม 2564) ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านงานโยธา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมเป็นการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ (Track Classification) และ(ร่าง) มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าทางหลักในเขตเมือง (Safety Standard for Working in Urban Passenger Heavy Rail Track) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ผู้ให้บริการระบบราง (Operator) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และรองรับการก่อสร้างทางรถไฟ/รถไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในอนาคต ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างมาตรฐานดังกล่าว และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content