กรมการขนส่งทางราง ร่วมทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง เช็คความพร้อมก่อนเปิดให้บริการปลายปี64

วันนี้ (26 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทน ภาคประชาชนเข้าร่วมการทดลอง โดยเป็นการทดลองนั่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่าง สถานีกลางบางซื่อ – สถานีรังสิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ณ สถานีรังสิต และจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร จากขบวนรถทางไกลสายใต้กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่สถานีตลิ่งชัน

สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เชื่อมต่อทุกระบบราง รองรับการเดินทางทุกรูปแบบ มีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟช้ันนาของโลกในการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร และทุกคนตามหลักอารยสถาปัตย์ สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากระบบราง ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตามแผนดาเนินงานการรถไฟฯ จะสามารถเปิดบริการ ให้ประชาชนทดลองใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้รวมถึงการเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนในเขตเมืองและระบบขนส่งรูปแบบอื่น ๆ อาทิ รถสาธารณะ รถโดยสารประจาทาง รถโดยสาร บขส. รถแทก็ ซี่ อีกด้วย

ปัจจุบันงานก่อสร้าง สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบารุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน จานวน 13 สถานี และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้ว เสร็จ คงเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้าสาหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย งานระบบราง ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบจาหน่ายตั๋วโดยสาร อุปกรณ์ สำหรับศูนย์ซ่อมบารุง ระบบรักษาความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้าและ ระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ งานจัดหาตู้รถไฟฟ้ารวมถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหาร และซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ ซึ่งถือเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ยกระดับการให้บริการด้วย เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ตอบโต้ได้หลายภาษาให้บริการข้อมูลการเดินทางในสถานี แนะนำสถานที่ และเส้นทางการท่องเที่ยวแก่ผู้โดยสาร รวมถึงรักษาความปลอดภัยภายในสถานี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย พร้อมส่งสัญญาณแบบ Realtime ที่มีระบบตรวจจับคนเดินล้ำเส้นเหลือง และระบบวิเคราะห์ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวกใน การเดินทาง และการให้บริการ Automation Wheelchair รถเข็นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพ รวมทั้งผู้โดยสารสามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้จริง ตอบโจทย์การให้บริการด้วย เทคโนโลยี 5G ที่ทันสมัย พร้อมรองรับการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของไทย และอาเซียน

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์