กรมการขนส่งทางราง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันนี้ (27 กันยายน 2565) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพ เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นให้คณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ รับเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ขณะยังดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติงดงามสมตามสมณสารูป เจริญมั่นในสมณคุณสมบูรณ์ด้วยอุตสาหวิริยาธิคุณ ท่านได้ปกครองดูแลให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน ส่งเสริม สรรพประโยชน์แก่พระภิกษุสามเณร ทั้งภายในและภายนอกพระอารามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ของเยาวชนตลอดมา

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับการถ่ายทอดพระอาจาระอันเป็นคุณะจริยาอันงดงามจากสมเด็จพระอุปัชฌาย์ คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้รับความไว้วางพระทัยจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ให้ช่วยเป็นธุระในการบริหารงานคณะสงฆ์ในตำแหน่งสำคัญต่างๆ ความสามารถในการบริหารปกครองคณะสงฆ์นั้น ปรากฎเป็นเกียรติคุณตราบวาระสุดท้ายของชนมชีพ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์