กรมการขนส่งทางราง ออกประกาศปรับระยะเวลาให้บริการระบบขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องการปรับระยะเวลาให้บริการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรหลังจากรัฐบาลได้มีการออกประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 34) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ในการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางรางจึงออกประกาศยกเลิกความในข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบงดให้บริการในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้หน่วยงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อระบบการเดินรถ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content