การมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม  รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 ขร. และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 

กรมการขนส่งทางราง ได้ให้ความสำคัญ ในการสร้างคน ให้เป็นคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ ขร. มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

 จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ดังนี้

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(2) การปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่องเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทุกคน“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีจิตสานึกที่ดี โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพร้อมนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของ ขร.

(3) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐาน การทำงานที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

(6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจ โดยปราศจากเหตุผล ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้  พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของ ขร. และประกาศเจตนารมณ์ของ ขร. ที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา ขร. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้หลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

(8) การปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของ ขร. อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับ ขร.

ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด เพื่อขับเคลื่อนกรมการขนส่งทางราง ให้เป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ต่อไป

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ดาวน์โหลด

นโยบายในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด ( PDF, 60527 bytes )

วัตถุประสงค์และที่มาของการมอบนโยบายฯ

ดาวน์โหลด ( PDF, 125349 bytes )

ประกาศเจตนารมย์กรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด ( PDF, 2396889 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์