ขร. ร่วมหารือเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างไทย ลาว และจีน ให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเชื่อมต่อและการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟ ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานพร้อมด้วยนายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในหลายประเด็นสำคัญ ประเด็นแรกคือความคืบหน้าของโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางข้ามแดนทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงข่ายรถไฟของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ

1. ระยะแรกเป็นการก่อสร้างสะพานรถไฟใหม่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยสะพานแห่งนี้สามารถรองรับทั้งรถไฟขนาดทาง 1 เมตรและขนาดทางมาตรฐาน

2. ระยะที่ 2 จะเป็นการก่อสร้างสะพานรถยนต์ใหม่ทางด้านต้นน้ำของสะพานมิตรภาพ เมื่อรวมกับสะพานเดิมจะมีช่องจราจรรวม 4 ช่องทาง ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงาน EIA งบประมาณ 125 ล้านบาท และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2572

ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่นาทาให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการศึกษาในรูปแบบการร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ที่รองรับการเปลี่ยนถ่ายสินค้าทางรถไฟทั้งขนาดทาง 1 เมตรและขนาดทางมาตรฐาน รวมถึงเป็นพื้นที่การขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติโครงการนี้แล้วและอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางเดินรถระหว่างสถานีหนองคายและสถานีบ้านคำสะหวาด (เวียงจันทน์) โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินรถไปยังสถานีบ้านคำสะหวาด ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการเดินรถเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเดินรถ โดยได้ทดสอบเดินรถและฝึกการขับขี่เสมือนจริงเมื่อวันที่ 13-20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟระหว่างสองสถานีดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567

อีกประเด็นที่สำคัญคือการพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เรื่องแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับมติให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบให้นำผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

การประชุมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่างไทย ลาว และจีนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต

#กรมการขนส่งทางราง#ระบบขนส่งทางราง#ระบบราง#รถไฟ#ขนส่งทางราง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content