พิธีเปิดการซ้อมแผนฉุกเฉินจากอุบัติเหตุรถขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อกำหนด ADR

วันที่ 2 ก.ย. 2565 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมารักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีเปิดการซ้อมแผนฉุกเฉินจากอุบัติเหตุรถขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อกำหนด ADR โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสังกัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน มีความรู้ในการจัดการเหตุกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน และทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุของรถขนส่งวัตถุอันตราย รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง เพื่อช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน และสร้างสวัสดิภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการดูแลระบบขนส่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ครอบคลุมทุกมิติการเดินทาง และได้ให้ความสำคัญกับความตกลงในภูมิภาคและได้ลงสัตยาบันในพิธีสารฉบับที่ 9 สินค้าอันตรายภายใต้กรอบความตกลงการขนส่งสินค้าผ่านแดนของอาเซียนในปี 2559 และได้มีการพัฒนา การควบคุม กำกับดูแล การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางและข้อกำหนด ADR มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และนอกเหนือจากนั้นกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยกำกับดูแลการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ให้มีความปลอดภัย ทั้งการใช้เทคโนโลยี GPS ในการกำกับ ดูแล ความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตราย และในอนาคตได้มอบนโยบายให้มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมในการส่งเสริมความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทั้งการนำเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่ (RFID) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) รวมไปถึงการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content