รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564” ให้แก่นายภูษิต ชัยฤทธิพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ กระทรวงคมนาคม โดยมี ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยผู้บริหาร ขร. ร่วมแสดงความยินดีด้วย โดยรางวัลดังกล่าวทางกระทรวงคมนาคมมอบให้แก่บุคลากรในสังกัดเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 331958 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 276809 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 109874 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 220077 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 258031 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 315812 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์