รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดยกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

กรมการขนส่งทางราง ได้รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และสอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบวัด OIT (ข้อ O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy) ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว

โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ ขร. ให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1254895 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content