รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 )

กรมการขนส่งทางราง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฎตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 178925 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์