รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และมีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ O31 เรื่องข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)

กรมการขนส่งทางราง ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 109546 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์