อธิบดีกรมการขนส่งทางราง มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน ขร. ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันนี้ (31 พ.ค. 2565) ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ให้แก่นายทศพร ร้อยแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยการมอบรางวัลดังกล่าว มุ่งส่งเสริม และยกย่อง ช้าราชการที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม และมีผลงานที่โดดเด่น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์