กรมการขนส่งทางรางจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

 1. ความคืบหน้าของสถานะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 • ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีความคืบหน้า 94.50%
  สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างปรับแบบและจัดทำรายงานแนวทางการก่อสร้าง
  และผลกระทบ และสัญญาที่ 3 อุโมงค์รถไฟ มีความคืบหน้า 90.918%
 • ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม มีความคืบหน้า 73.11% และสัญญาที่ 2
  ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ มีความคืบหน้า 72.81%
 • ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล มีความคืบหน้า 96.485% และสัญญาที่ 2
  ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน มีความคืบหน้า 94.896%
 • ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร สัญญาที่ 1 ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย มีความคืบหน้า 86.124%
  และสัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร มีความคืบหน้า 88.210%
 1. สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ส่งผลให้โครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นจากเดิม 543 กิโลเมตร เป็น 627 กิโลเมตร คิดเป็น 15.50%
 2. ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางสายใหม่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2565
  และช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างภายในเดือนมิถุนายน 2565
 3. การเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ปัจจุบันได้รับความเห็นจากทั้ง 3 หน่วยงานแล้ว (กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยในขั้นตอนต่อไป กระทรวงคมนาคมจะประมวลนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
 4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี และช่วงปากน้ำโพ – เด่นชัย
  ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งนำเสนอขออนุมัติโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำข้อมูลและจะนำเสนอตามขั้นตอน คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคม
  เพื่อขออนุมัติโครงการได้ภายในปี 2565
 5. มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและนำความเห็นที่ประชุมไปบูรณาการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว