โครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์และจัดทำกฏระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ

โครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์และจัดทำกฏระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ กับการเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้ร่วมให้บริการเดินรถ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนและเป็นการใช้ประโยชน์จากรางรถไฟที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้การขนส่งและการเดินทางระบบรางมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์