กรมการขนส่งทางราง นำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ….. เข้าดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

30 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พศ. …. สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะประธานและดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในฐานะเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ…. โดยรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมทั้งร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า monorail สายสีชมพู สถานีมีนบุรี (PK30) ถึงสถานีตลาดมีนบุรี (PK29) เพื่อดูงานระบบควบคุมการเดินรถและระบบความปลอดภัยทั้งนี้ การดูงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลหนึ่งในการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ที่มีหลักการสำคัญในการให้กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ มาตรฐานรถขนส่งทางราง การกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง และการกำหนดเขตก่อสร้างระบบรถขนส่งทางราง หากภายหน้าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนี้มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ในการประกอบกิจการขนส่งทางราง จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งจะออกเป็นกฎหมายลำดับรองต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content