เว็บไซต์ข้อมูลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำเว็บไซต์แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแพร่หลาย
เว็บไชต์ https://integratedtourism.mots.go.th/microsite_web

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์