ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรมการขนส่งทางราง
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในระหว่างวันที่
1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

https://itas.nacc.go.th/go/eit/lfbghe

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์