อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 4-1/2564

วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 4-1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง พร้อม ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Team และมีผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางรางเป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร (Locomotive Driver) และอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุง (Track Vehicle Driver) ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว โดยในอนาคตเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางรางจะทำงานร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรถขนส่งทางรางด้วย โดยสามารถกำหนดหรือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามความในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางออกใบรับรอง (Certificate) ผู้ขับรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับรถไฟ/รถไฟฟ้า (License) ในระยะแรกก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบรับรองพนักงานขับรถไฟตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตพนักงานขับรถ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับความต้องการพนักงานขับรถไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีการจัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติมมาให้บริการ ส่งผลให้มีจำนวนขบวนรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งการออกใบอนุญาตขับรถไฟนี้ จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรางมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งด้วยระบบขนส่งทางรางเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content