กรมการขนส่งทางรางจัดประชุม เพื่อจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านงานโยธาของระบบขนส่งทางราง

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านงานโยธา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐานการตรวจสอบความเสียหายและบำรุงรักษารางรถไฟ (Rail Inspection and Maintenance Standard) และร่างมาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางสำหรับทางขนาด1,435 มิลลิเมตร (Ballastless Track Design for Standard Gauge) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการระบุข้อกำหนดทั่วไปและเกณฑ์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางสำหรับทางขนาด 1,435 มิลลิเมตร ให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถใช้งานร่วมกับรถไฟในประเทศอื่นๆ โดยที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางหวังอย่างยิ่งว่า (ร่าง) มาตรฐานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับวิศวกร และผู้เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของระบบรางอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content