แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

  เพศ *

  สถานภาพ *

  ด้านเนื้อหา *

  หัวข้อ

  พอใจมากพอใจปานกลางไม่พอใจไม่พอใจมาก

  1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ

  2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ

  3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ

  4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ

  5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ

  ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *

  หัวข้อ

  พอใจมากพอใจปานกลางไม่พอใจไม่พอใจมาก

  8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

  9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ

  10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม

  11. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย

  12. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ

  13. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้

  14. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์

  15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม