1. รายงานผลการคำนวณต้นุทนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 และผลผการคำนวณเปรียบเทียบฯ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 815763 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 และผลการคำนวณเปรียบเทียบฯ