ประกาศ อ.ก.พ. กรมการขนส่งทางราง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 1633013 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Documents