ประกาศ อ.ก.พ. กรมการขนส่งทางราง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1633013 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร

Skip to content